Prípadové štúdie

Tieto prípadové štúdie sú zamerané na migrantov z tretích štátov, ktorí chcú vykonávať určité povolanie v Slovenskej republike.

Architekt z Azerbajdžanu

Migrant z Azerbajdžanu, ktorý absolvoval vysokoškolské vzdelanie v odbore architektúra vo svojej krajine pôvodu, chce vykonávať na území SR povolanie architekt. O zápise do zoznamu architektov rozhoduje Slovenská komora architektov. Vzhľadom na to, že žiadateľ nie je občanom členského štátu, však podľa zákona o autorizovaných architektoch nemôže toto povolanie vykonávať.

Projektant z Azerbajdžanu

Migrant z Azerbajdžanu, ktorý absolvoval vysokoškolské vzdelanie v odbore architektúra vo svojej krajine pôvodu, chce vykonávať na území SR viazanú živnosť vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb. Osobitnou podmienkou prevádzkovania tejto živnosti je vysokoškolské alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie príslušného technického smeru. O uznaní jeho dokladu o vzdelaní rozhodne ministerstvo školstva podľa zákona o uznávaní.

Prekladateľ z Argentíny

Migrant z Argentíny si chce na území SR otvoriť jazykovú školu na výučbu španielčiny a zároveň poskytovať prekladateľské a tlmočnícke služby v španielčine, t.j. chce prevádzkovať viazanú živnosť vyučovanie v odbore cudzích jazykov, prekladateľské a tlmočnícke služby. Osobitnou podmienkou prevádzkovania tejto živnosti je dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky, alebo preukázanie aspoň desaťročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať, prekladať alebo tlmočiť. Keďže migrant môže preukázať minimálne desaťročný pobyt v Argentíne, spĺňa kvalifikačné podmienky na prevádzkovanie tejto živnosti.

Advokát zo Srbska

Vysokoškolský profesor v odbore právo zo Srbska chce na území SR vykonávať povolanie advokát. O uznaní jeho dokladov o vzdelaní rozhodne ministerstvo školstva podľa zákona o uznávaní. Slovenská advokátska komora ho zapíše do zoznamu advokátov, ak mu jeho doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a doklad o udelení akademického titulu profesor budú uznané ministerstvom školstva, a ak spĺňa ďalšie podmienky nekvalifikačného charakteru.

Advokát z Turecka

Advokát z Turecka chce na území SR vykonávať povolanie advokát. Jeho doklad o vysokoškolskom vzdelaní nebol uznaný ministerstvom školstva za rovnocenný. Ak by však aj jeho doklad o vzdelaní bol uznaný, nespĺňa požiadavku trojročnej praxe advokátskeho koncipienta. Vzhľadom na to, že Turecko je členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a Svetovej obchodnej organizácie, tento advokát síce nemôže vykonávať povolanie advokát, ale môže vykonávať povolanie zahraničný advokát alebo povolanie medzinárodný advokát, ak je zabezpečená vzájomnosť a žiadateľ splní ďalšie požiadavky nekvalifikačného charakteru.

Advokát z Botswany

Advokát z Botswany chce na území SR vykonávať povolanie advokát. Jeho doklad o vysokoškolskom vzdelaní nebol uznaný ministerstvom školstva za rovnocenný. Ak by však aj jeho doklad o vzdelaní bol uznaný, nespĺňa požiadavku trojročnej praxe advokátskeho koncipienta. Vzhľadom na to, že Botswana je členským štátom Svetovej obchodnej organizácie, tento advokát síce nemôže vykonávať povolanie advokát, ale môže vykonávať povolanie medzinárodný advokát, ak je zabezpečená vzájomnosť a žiadateľ splní ďalšie požiadavky nekvalifikačného charakteru.

Obchodník z Turkménska

Migrant z Turkménska si chce na území SR otvoriť obchod s nábytkom. Vzhľadom na to, že predmetom jeho činnosti je voľná živnosť kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), nemusí spĺňať žiadne osobitné kvalifikačné predpoklady a môže prevádzkovať túto živnosť, pokiaľ splní ďalšie požiadavky nekvalifikačného charakteru.

Murár z Macedónska

Migrant z Macedónska, ktorý pracoval vo svojej domovskej krajine doteraz dvanásť rokov ako murár, chce na území SR prevádzkovať remeselnú živnosť murárstvo. Podmienku odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie tejto remeselnej živnosti splní, ak predloží doklad o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky. O uznaní jeho odbornej praxe rozhodne živnostenský úrad.

Lekár z Tadžikistanu

Lekár z Tadžikistanu so špecializáciou v odbore interné lekárstvo chce pôsobiť na území SR ako lekár v tomto odbore. O uznaní jeho diplomu o vysokoškolskom vzdelaní rozhodne ministerstvo školstva podľa zákona o uznávaní. O uznaní jeho dokladu o špecializácii rozhodne ministerstvo zdravotníctva podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Veterinár z Chorvátska

Veterinárny lekár z Chorvátska chce na území SR vykonávať povolanie súkromný veterinárny lekár. O uznaní jeho vysokoškolského diplomu rozhodne Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky podľa zákona o uznávaní. Ak mu tento diplom bude uznaný, žiadateľ môže vykonávať povolanie súkromný veterinárny lekár, pokiaľ splní ďalšie požiadavky nekvalifikačného charakteru.

pris cialis pris på cialis buy furosemide online australia buy tadalafil australia can u buy nexium over the counter buying antabuse in the uk buy baclofen uk buy elocon cream uk buy tacrolimus ointment australia can you buy propecia in uk viagra från apotek buy wellbutrin 75mg kan man købe viagra i tyskland buy inderal la online buying propecia online forum