Akademické uznanie

Je uznanie vzdelania získaného v zahraničí potrebné aj v prípade, ak nechcem v Slovenskej republike vykonávať povolanie, ale študovať?

Áno, v tomto prípade je potrebné uznanie získaného vzdelania na akademické účely.

Ako mám postupovať, ak chcem v Slovenskej republike študovať a potrebujem si dať uznať vzdelanie zo základnej alebo strednej školy v zahraničí?

O uznaní vzdelania zo základnej alebo strednej školy v zahraničí rozhoduje príslušný krajský školský úrad.

Ako mám postupovať, ak chcem v Slovenskej republike študovať a potrebujem si dať uznať vzdelanie z vysokej školy v zahraničí?

O uznaní vysokoškolského vzdelania získaného v zahraničí rozhoduje

  1. vysoká škola, ktorá uskutočňuje vzdelávanie v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako je získané vzdelanie,
  2. ak v Slovenskej republike takáto vysoká škola nie je, rozhodne ministerstvo školstva SR.

 

Má Slovenská republika podpísané dohody, ktoré uľahčujú uznávanie vzdelávania na akademické účely?

Áno, Slovenská republika má podpísané dohody s Českou republikou, Chorvátskou republikou, Maďarskou republikou, Nemeckou spolkovou republikou, Poľskou republikou a Rumunskou republikou, ktoré zaručujú automatické uznávanie vzdelania na akademické účely. O tomto uznaní rozhoduje ministerstvo školstva SR.

Existuje osobitný režim uznávania tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania (PhD.)?

Áno, doklad o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa získaný v členskom štáte EÚ, EHP alebo vo Švajčiarsku uzná Ministerstvo školstva automaticky.

Formulár je k dispozícii na stránke Ministerstva školstva SR:
www.minedu.sk/data/USERDATA/UDOV/UUVZ/PhD_VS_treti_stupen_ziadost.rtf

purchase adobe acrobat standard 9 where to get adobe after effects cheap buy adobe after effects intro best price adobe photoshop elements 10 adobe indesign cs5 upgrade coupon cialis recepta tretinoin cream buy online australia buy tadalafil 20mg uk buy benadryl cream uk how old to buy ibuprofen uk buy augmentin uk köpa kamagra billigt buy nolvadex australia viagra in holland legal buy cheap priligy uk