Informácie o projekte

Projekt je zameraný na analýzu súčasnej právnej úpravy v oblasti uznávania kvalifikácie, analýzu transpozície právnych noriem komunitárneho práva a komparatívnu analýzu právnej úpravy vybraných členských krajín EÚ, ktoré majú skúsenosti s migračnou politikou a uznávaním kvalifikácie migrantov. Cieľom projektu je identifikovať a definovať legislatívne nedostatky, ktoré vedú k nízkemu percentu podaných a uznaných žiadostí o uznanie kvalifikácie v podmienkach SR a pripraviť návrhy zmien súčasnej právnej úpravy. Dôležitou súčasťou projektu je pripravenie informačných materiálov, informačnej webstránky a  publikácie, ktoré sú primárne určené cieľovej skupine, ale aj relevantným štátnym orgánom, ktoré sa podieľajú na uznávaní kvalifikácie. Tieto majú spolu s ďalšími propagačnými aktivitami nielen rozširovať výsledky projektu a zabezpečiť jeho udržateľnosť, ale tiež napomôcť uplatneniu migrantov na trhu práce v SR.

Projekt je realizovaný od 1. marca do 31. decembra 2009.

Primárnou cieľovou skupinou, ktorá bude mať z projektu a jeho výsledkov prospech, budú migranti z tretích štátov s legálnym pobytom na území SR, ktorí pre potreby vstupu na trh práce potrebujú uznať kvalifikáciu dosiahnutú v materskej krajine, cialis rezeptfrei bestellen prípadne potrebujú uznať odbornú prípravu a prax pre vyššie odborné alebo platové zaradenie v rámci pracovnej hierarchie v slovenskej spoločnosti. Počet migrantov z tretích štátov s legálnym pobytom na území SR sa pohybuje okolo 1500-2000 osôb ročne.

Projekt realizuje občianske združenie EUROIURIS – Európske právne centrum.

Projekt je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných zdrojov.

Viac informácií o projekte nájdete v informačnom letáku.