Írsko

Írsko v rokoch 1993 až 1994 zriadilo systém uznávania predchádzajúceho vzdelania s certifikáciou v rámci právomoci írskeho Národného úradu pre odbornú prípravu a zamestnanosť (Foras Aiseanna Sáothair, FÁS). V roku 1999 bol prijatý zákon o kvalifikáciách, \Qualifications (Education and Training) Act 1999 (no. 26 of 1999).\ na základe ktorého boli vytvorené tri nové organizácie: Írsky národný úrad pre kvalifikácie (National Qualifications Authority of Ireland), Rada pre osvedčovanie ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy (Further Education and Training Awards Council, FETAC) a Rada pre osvedčovanie vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy (Higher Education and Training Awards Council, HETAC).

Írsky národný úrad pre kvalifikácie je príslušným orgánom na uznávanie zahraničných kvalifikácií. Je tiež súčasťou európskej siete ENIC – NARIC.

V roku 2003 bola vytvorená Národná sústava kvalifikácií (National Framework of Qualifications, NFQ), ktorá v súčasnosti predstavuje jednotný mechanizmus uznávania všetkých druhov vzdelania a praxe v Írsku. Táto sústava umožňuje tiež uznávanie kvalifikácie získanej mimo Írska. Skladá sa z desiatich úrovní (1 až 10) a znázorňuje sa v tzv. „vejárovitom diagrame“. Tieto úrovne siahajú od základného vzdelania cez stredné vzdelanie až po rôzne stupne vysokoškolského vzdelania (bakalár, magister, doktor). Každá z úrovní je vymedzená všeobecnými štandardmi vedomostí, zručností a kompetencií.

V Národnej sústave kvalifikácií existujú štyri druhy osvedčení:

  1. hlavné – predstavujú hlavné druhy osvedčení na danej úrovni,
  2. vedľajšie – sú určené pre uchádzačov, ktorí majú určité poznatky, ale tieto nespĺňajú kritériá stanovené pre hlavné osvedčenie,
  3. osobitné – týkajú sa veľmi špecifickej oblasti,
  4. doplňujúce – osvedčujú doplňujúce vzdelávanie, môžu sa týkať napríklad aktualizácie poznatkov a schopností alebo sústavného odborného vzdelávania.

Druhy osvedčení nie sú závislé od konkrétneho odboru. Napríklad konkrétny druh osvedčenia úrovne 6 možno získať v rôznych odboroch. Každý druh osvedčenia má stanovený štandard požadovaných vedomostí, schopností a spôsobilosti.

Jednotlivé kvalifikácie zaradené do desiatich stupňov uznávajú uznávajúce orgány, ktorými sú štátne orgány, univerzity alebo profesijné združenia. Napríklad Rada pre osvedčovanie ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy vydáva osvedčenia pre úrovne 1–6, Rada pre osvedčovanie vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy pre úrovne 6–10 (mimo vysokoškolského vzdelávania) a univerzity pre úrovne 7–10.

Národná sústava kvalifikácií predstavuje jednotný nástroj, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi uznanie predchádzajúceho vzdelania (Recognition of Prior Learning, RPL), vrátane výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Cieľom je zabezpečiť rovnocennosť výsledkov vzdelávania bez ohľadu na ich pôvod, spôsob ich získania a vek, v ktorom ich jednotlivec získal. Spoločným referenčným bodom pre ich uznávanie je Národná sústava kvalifikácií. Národným rámcom pre proces uznávania sú Zásady a operačné usmernenia pre uznávanie prechádzajúceho vzdelávania v ďalšom a vyššom vzdelávaní a odbornej príprave (Principles and Operational Guidelines for the Recognition of Prior Learning in Further and Higher Education and Training) \http://www.nfq.ie/nfq/en/documents/NFQ-principles06brown.pdf\ z roku 2005.

Bližšie informácie:

www.nfq.ie (Národná sústava kvalifikácií)

www.nqai.ie (Írsky národný úrad pre kvalifikácie)

www.qualificationsrecognition.ie (Uznávanie kvalifikácií)

http://www.ecotec.com/europeaninventory/publications/inventory/chapters/2007/ireland.pdf (národná kapitola európskeho inventára – Írsko)

buy baclofen online canada adobe premiere cs6 mac buy buy adobe after effects 7 cheap adobe master collection cs5.5 kamagra postförskott sverige adobe acrobat price canada www.kamagra-ajanta-pharma.pl buy ivermectin online in australia permethrin buy uk can you buy robaxin over the counter where can i buy clomid buying paxil mexico wellbutrin xl where to buy norvasc buy xenical orlistat buy online uk