Írsko

Írsko v rokoch 1993 až 1994 zriadilo systém uznávania predchádzajúceho vzdelania s certifikáciou v rámci právomoci írskeho Národného úradu pre odbornú prípravu a zamestnanosť (Foras Aiseanna Sáothair, FÁS). V roku 1999 bol prijatý zákon o kvalifikáciách, \Qualifications (Education and Training) Act 1999 (no. 26 of 1999).\ na základe ktorého boli vytvorené tri nové organizácie: Írsky národný úrad pre kvalifikácie (National Qualifications Authority of Ireland), Rada pre osvedčovanie ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy (Further Education and Training Awards Council, FETAC) a Rada pre osvedčovanie vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy (Higher Education and Training Awards Council, HETAC).

Írsky národný úrad pre kvalifikácie je príslušným orgánom na uznávanie zahraničných kvalifikácií. Je tiež súčasťou európskej siete ENIC – NARIC.

V roku 2003 bola vytvorená Národná sústava kvalifikácií (National Framework of Qualifications, NFQ), ktorá v súčasnosti predstavuje jednotný mechanizmus uznávania všetkých druhov vzdelania a praxe v Írsku. Táto sústava umožňuje tiež uznávanie kvalifikácie získanej mimo Írska. Skladá sa z desiatich úrovní (1 až 10) a znázorňuje sa v tzv. „vejárovitom diagrame“. Tieto úrovne siahajú od základného vzdelania cez stredné vzdelanie až po rôzne stupne vysokoškolského vzdelania (bakalár, magister, doktor). Každá z úrovní je vymedzená všeobecnými štandardmi vedomostí, zručností a kompetencií.

V Národnej sústave kvalifikácií existujú štyri druhy osvedčení:

  1. hlavné – predstavujú hlavné druhy osvedčení na danej úrovni,
  2. vedľajšie – sú určené pre uchádzačov, ktorí majú určité poznatky, ale tieto nespĺňajú kritériá stanovené pre hlavné osvedčenie,
  3. osobitné – týkajú sa veľmi špecifickej oblasti,
  4. doplňujúce – osvedčujú doplňujúce vzdelávanie, môžu sa týkať napríklad aktualizácie poznatkov a schopností alebo sústavného odborného vzdelávania.

Druhy osvedčení nie sú závislé od konkrétneho odboru. Napríklad konkrétny druh osvedčenia úrovne 6 možno získať v rôznych odboroch. Každý druh osvedčenia má stanovený štandard požadovaných vedomostí, schopností a spôsobilosti.

Jednotlivé kvalifikácie zaradené do desiatich stupňov uznávajú uznávajúce orgány, ktorými sú štátne orgány, univerzity alebo profesijné združenia. Napríklad Rada pre osvedčovanie ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy vydáva osvedčenia pre úrovne 1–6, Rada pre osvedčovanie vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy pre úrovne 6–10 (mimo vysokoškolského vzdelávania) a univerzity pre úrovne 7–10.

Národná sústava kvalifikácií predstavuje jednotný nástroj, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi uznanie predchádzajúceho vzdelania (Recognition of Prior Learning, RPL), vrátane výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Cieľom je zabezpečiť rovnocennosť výsledkov vzdelávania bez ohľadu na ich pôvod, spôsob ich získania a vek, v ktorom ich jednotlivec získal. Spoločným referenčným bodom pre ich uznávanie je Národná sústava kvalifikácií. Národným rámcom pre proces uznávania sú Zásady a operačné usmernenia pre uznávanie prechádzajúceho vzdelávania v ďalšom a vyššom vzdelávaní a odbornej príprave (Principles and Operational Guidelines for the Recognition of Prior Learning in Further and Higher Education and Training) \http://www.nfq.ie/nfq/en/documents/NFQ-principles06brown.pdf\ z roku 2005.

Bližšie informácie:

www.nfq.ie (Národná sústava kvalifikácií)

www.nqai.ie (Írsky národný úrad pre kvalifikácie)

www.qualificationsrecognition.ie (Uznávanie kvalifikácií)

http://www.ecotec.com/europeaninventory/publications/inventory/chapters/2007/ireland.pdf (národná kapitola európskeho inventára – Írsko)

buy neurontin overnight buy wellbutrin without rx buy synthroid 112 mcg erythromycin ointment where to buy kan tjejer äta viagra cialis europa buy adobe premiere online adobe flash point of sale viagra vad är det buy tamoxifen online australia buy generic orlistat uk buy paxil canadian pharmacy buy nizoral shampoo hair loss orlistat australia buy where to buy avodart in the uk