Výkon regulovaných povolaní

Čo je odborná kvalifikácia?

Odborná kvalifikácia je spôsobilosť na výkon regulovaného povolania potvrdená dokladom o odbornej kvalifikácii vydaným v zahraničí.

Čo znamená uznanie odbornej kvalifikácie?

Uznanie odbornej kvalifikácie znamená uznanie odbornej kvalifikácie získanej v zahraničí za rovnocennú s odbornou kvalifikáciou získanou na území Slovenskej republiky.

Na čo slúži uznanie odbornej kvalifikácie?

Uznanie odbornej kvalifikácie získanej v zahraničí sa vyžaduje na výkon povolaní, ktoré sú v Slovenskej republike regulované.

Čo je regulované povolanie?

Regulované povolanie je povolanie, odborná činnosť alebo skupina odborných činností, ktoré možno vykonávať až po splnení podmienok stanovených slovenskými právnymi predpismi.

Ktoré povolania sú v Slovenskej republike regulované?

V Slovenskej republike sú regulované napríklad tieto povolania:

Podrobnejší zoznam je k dispozícii na stránke Európskej komisie:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof

 

Ak povolanie, ktoré chcem vykonávať, nie je v Slovenskej republike regulované, môžem ho vykonávať bez uznania odbornej kvalifikácie?

Áno, povolania, ktoré nie sú regulované, môžete vykonávať bez uznania odbornej kvalifikácie.

Je relevantné, čí chcem vykonávať konkrétne povolanie v pracovnom pomere alebo ako podnikanie?

Áno, pretože to isté povolanie môže byť považované za regulované alebo neregulované podľa toho, či sa vykonáva v pracovnom pomere alebo samostatne ako podnikanie. Napríklad povolania murár, tesár, kaderník alebo prekladateľ je možné vykonávať v pracovnom pomere bez uznania odbornej kvalifikácie (neregulované povolania), ale na ich samostatný výkon ako podnikanie sa vyžaduje uznanie odbornej kvalifikácie (regulované povolania). Niektoré regulované povolania (napríklad advokát) však nemožno vykonávať v pracovnom pomere, ale len ako podnikanie (slobodné povolanie), a preto si vždy vyžadujú uznanie odbornej kvalifikácie.

Ako mám postupovať, ak chcem vykonávať povolanie v pracovnom pomere?

Ak je dané povolanie regulovaným povolaním, musí byť vaša odborná kvalifikácia najprv uznaná príslušným orgánom. Ak dané povolanie nie je regulované, formálne uznanie odbornej kvalifikácie sa nevyžaduje a zamestnávateľ individuálne posúdi vašu odbornú kvalifikáciu a rozhodne sa, či vás zamestná.

Ako mám postupovať, ak chcem vykonávať povolanie samostatne ako podnikanie?

Ak je dané povolanie regulovaným povolaním, musí byť vaša odborná kvalifikácia najprv uznaná príslušným orgánom. Ak dané povolanie nie je regulované, formálne uznanie odbornej kvalifikácie sa nevyžaduje, a ak spĺňate podmienky nekvalifikačného charakteru (vek, bezúhonnosť apod.), môžete začať podnikať.

Je pre uznanie odbornej kvalifikácie relevantné, z ktorého štátu pochádzam?

Áno, na účely uznania odbornej kvalifikácie je relevantné, či ste občanom členského štátu alebo tretieho štátu.

Ktoré štáty sa považujú za členské štáty?

Za členské štáty sa považujú členské štáty Európskej únie, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.

Ktoré štáty sa považujú za tretie štáty?

Za tretie štáty sa považujú všetky štáty, ktoré nie sú členskými štátmi.

Aké sú rozdiely v uznávaní odborných kvalifikácií občanov členských štátov a tretích štátov?

Na občanov členských štátov sa vzťahuje priaznivejší režim uznávania odborných kvalifikácii, ktorý predstavuje smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorá je transponovaná do slovenskej legislatívy. Podľa tejto osobitnej úpravy majú občania členských štátov nárok na automatické uznanie ich kvalifikácie v niektorých povolaniach (lekár, zubný lekár, veterinárny lekár, sestra, pôrodná asistentka, farmaceut, architekt) alebo zjednodušený postup uznávania (advokát), ako aj na uznanie ich odbornej praxe na účely výkonu remeselných, výrobných a obchodných činností.

Znamená to, že v prípade občanov tretích štátov nie je možné uznanie ich odbornej kvalifikácie na výkon spomenutých regulovaných povolaní?

Nie, uznanie odbornej kvalifikácie občanov tretích štátov je možné aj v týchto prípadoch, avšak nie je automatické. Príslušný orgán teda posúdi odbornú kvalifikáciu občana tretieho štátu individuálne a rozhodne, či jeho odbornú kvalifikáciu možno v Slovenskej republike uznať.

Ak som občanom tretieho štátu, môžem sa aj napriek tomu za určitých podmienok dovolávať výhod vyplývajúcich z komunitárnej úpravy?

Áno, s občanmi členských štátov sú zrovnoprávnení podľa komunitárnych smerníc títo občania tretích štátov:

  1. rodinní príslušníci občanov Únie, ktorí majú právo pobytu alebo právo trvalého pobytu v členskom štáte podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov,
  2. a)osoby s dlhodobým pobytom na území členského štátu podľa smernice Rady č. 2003/109/ES o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom,
  3. a)držitelia povolenia na pobyt vydaného na účely vedeckého výskumu podľa smernice Rady č. 2005/71/ES o osobitnom postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vedeckého výskumu,
  4. a)utečenci alebo osoby, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana podľa smernice Rady č. 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany,
  5. a)študenti v zmysle smernice Rady č. 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby,
  6. a)rodinní príslušníci štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava v členskom štáte a ktorý žiada alebo rodinní príslušníci ktorého žiadajú o zlúčenie rodiny, aby s ním boli spojení, v zmysle smernice Rady č. 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny.
priser på cialis buy adobe acrobat standard mac kan man köpa viagra på apoteket i spanien adobe after effects templates for sale buy wellbutrin overnight paxil buy online zovirax to buy buy cetirizine dihydrochloride uk methotrexate buy uk levitra recept bupropion buy online uk buy elocon cream australia buy antabuse online cheap nexium canada buy buy elavil online