Spojené kráľovstvo

Porovnávanie zahraničných kvalifikácií so sústavami kvalifikácií v Spojenom kráľovstve uskutočňuje UK NARIC. Tento orgán, ktorý je súčasťou siete ENIC – NARIC, poskytuje informácie a poradenstvo o sústavách kvalifikácií v Spojenom kráľovstve pre migrantov, zamestnávateľov, ako aj pre vzdelávacie inštitúcie. Uznávanie odborných kvalifikácií na účely regulovaných povolaní na základe smernice o uznávaní uskutočňujú príslušné orgány (napr. Rada pre zdravotnícke povolania – Health Professions Council, Všeobecná rada pre výučbu pre Anglicko – General Teaching Council for England alebo Všeobecná rada pre sociálnu starostlivosť – General Social Care Council).

V Spojenom kráľovstve existujú odlišné sústavy kvalifikácií v Škótsku a v Anglicku, Walese a Severnom Írsku. V Škótsku existuje Škótska sústava kreditov a kvalifikácií (Scottish Credit and Qualifications Framework), ktorá sa skladá z 12 úrovní vzdelania. V Anglicku, Walese a Severnom Írsku sa uplatňuje Národná sústava kvalifikácií pre Anglicko, Wales a Severné Írsko (National Qualifications Framework for England, Wales and Northern Ireland), ktorá sa skladá zo vstupnej úrovne a 8 úrovní vzdelania. Vo Walese existuje navyše osobitná Sústava kreditov a kvalifikácií pre Wales (Credit and Qualification Framework for Wales), ktorá sa tiež skladá zo vstupnej úrovne a 8 úrovní vzdelania. Pre vyššie vzdelanie existuje osobitná Sústava pre kvalifikácie vyššieho vzdelania v Anglicku, Walese a Severnom Írsku (Framework for Higher Education Qualifications in England, Wales and Northern Ireland), ktorá sa skladá z úrovní 4 až 8.

V Škótskej sústave kreditov a kvalifikácií má každá kvalifikácia priradenú jednu z dvanástich úrovní. Jednotlivé úrovne sa odlišujú najmä zložitosťou a hĺbkou vedomostí a poznatkov, prepojením s príslušnou akademickou alebo odbornou praxou, požadovanou mierou integrácie, samostatnosti a tvorivosti, rozsahom a sofistikovanosťou praxe. Tieto úrovne však priamo nesúvisia s dĺžkou štúdia. Každá úroveň vzdelania má priradený opis výsledkov vzdelávania členený do týchto kategórií:

 1. znalosti a vedomosti (založené najmä na predmetoch),
 2. prax (aplikované znalosti a vedomosti),
 3. generické kognitívne schopnosti (napr. hodnotenie, kritická analýza),
 4. komunikácia, výpočtové a informačné schopnosti,
 5. samostatnosť, spoľahlivosť a spolupráca.

Výsledky vzdelávania sú tiež ohodnotené kreditmi. Spolu s opismi úrovní tieto kredity umožňujú porovnanie kvalifikácií na rovnakej úrovni, alebo aj na rôznych úrovniach. Kredity predstavujú kvantifikáciu výsledkov vzdelávania, pričom počet kreditov závisí od toho, akú dobu na dosiahnutie týchto výsledkov potrebuje priemerný študent na danej úrovni. Rovnako ako iné kreditové systémy, aj tento systém používa jeden kredit na označenie vzdelania dosiahnutého počas desiatich hodín vzdelávania. Kreditový systém umožňuje v niektorých prípadoch presun kreditov, o ktorom rozhoduje príslušná univerzita. Táto sústava kreditov a kvalifikácií má tiež jasnú európsku dimenziu a má prispieť k vytvoreniu referenčnej sústavy umožňujúcej porovnanie kvalifikácií v rôznych členských štátoch.

Škótska sústava kreditov a kvalifikácií je metodologicky pripravená na uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa prostredníctvom uznávania predchádzajúceho vzdelávania (Recognition of Prior Learning, RPL). Táto metóda rozlišuje:

 1. uznávanie predchádzajúceho vzdelávania na účely osobného/kariérneho rozvoja, ktoré je založené na formatívnom prístupe; zameriava sa na vytvorenie prepojenia medzi získaným vzdelaním a budúcimi možnosťami vzdelávania,
 2. uznávanie predchádzajúceho vzdelávania na účely kreditov (často označované aj ako akreditácia skúsenostného vzdelávania – Accreditation of Experiential Learning, APEL), ktoré je založené na sumatívnom prístupe; zameriava sa na posúdenie získaného vzdelania.

Metodika formatívneho aj sumatívneho uznávania je vymedzená v Usmerneniach Škótskej sústavy kreditov a kvalifikácií.

Národná sústava kvalifikácií pre Anglicko, Wales a Severné Írsko tiež obsahuje opis každej z ôsmich úrovní vzdelania a vstupnej úrovne. Tento opis predstavuje charakteristické generické výsledky každej úrovne a poskytuje všeobecné informácie o danej úrovni. Vzhľadom na to, že ide o generický opis výsledkov, každý opis integruje odborné, akademické a profesijné aspekty vzdelávania a vzťahuje sa na všetky kontexty vzdelávania, ako je klasická výučba, prax a praktické vzdelávanie. Tieto opisy predstavujú súčasť celku, t.j. každá úroveň zahŕňa zároveň charakteristiky nižších úrovní. Opisy úrovní sa skladajú z týchto kategórií:

 1. intelektuálne schopnosti a vlastnosti – táto kategória reflektuje znalosti a vedomosti, aplikáciu, analýzu, syntézu/kreativitu a evaluáciu, ako aj psychomotorické schopnosti, vlastné zhodnotenie schopností, reflexiu praxe, plánovanie a manažment vzdelávania, riešenie problémov, komunikáciu a prezentáciu, interaktívne a skupinové schopnosti,
 2. procesy – týkajú sa operačného kontextu, v ktorom osoba pôsobí, a zahŕňajú požadované úlohy a postupy,
 3. spoľahlivosť – predstavuje široký pojem, ktorý vyjadruje základné vlastnosti, ako je samostatnosť, spoľahlivosť a etické porozumenie.

Napríklad vstupná úroveň vyžaduje, aby zamestnanec bol schopný vykonávať základné úlohy na základe základných znalostí v závislosti od pokynov iných, vykonával predvídateľné, jasne vymedzené a opakované procesy v jasne vymedzenom a vysoko štruktúrovanom kontexte s obmedzeným rozsahom zodpovednosti, a to pod podrobným dohľadom s tým, že sa môže úplne spoľahnúť na externý monitoring výsledkov a kvality.

Úroveň 3 však napríklad vyžaduje, aby zamestnanec aplikoval poznatky a schopnosti v určitom rozsahu zložitých činností, aby samostatne získaval, hodnotil a analyzoval informácie a aby si vytváral odôvodnený úsudok, aby bol schopný vybrať si zo širokej škály postupov, aby bol schopný vystupovať na verejnosti, aby vedel reagovať na rôzne vymedzené, ale často neznáme alebo nepredvídateľné problémy, aby vykonával samostatne činnosť na základe usmernení a hodnotenia nadriadených, aby prevzal zodpovednosť za kvantitu a kvalitu svojich výsledkov a čiastočne aj výsledkov iných.

Najvyššia úroveň 8 vyžaduje, aby bol zamestnanec schopný priniesť podstatný a pôvodný prínos v danej oblasti, aby reagoval na abstraktné problémy, ktoré rozširujú a nanovo vymedzujú existujúce procesné poznatky, aby ovládal metodiku, aby bol schopný zúčastňovať sa kritického diskurzu, vytvárať nové schopnosti, techniky, nástroje, postupy alebo materiály a aby prevzal zodpovednosť za príslušné rozhodnutia, vrátane dohľadu, a aby viedol a tvoril zložité sociálne procesy.

Úrovne 4 až 8 Národnej sústavy kvalifikácií pre Anglicko, Wales a Severné Írsko približne zodpovedajú úrovniam 4 až 8 Sústavy pre kvalifikácie vyššieho vzdelania v Anglicku, Walese a Severnom Írsku.

Národná sústava kvalifikácií pre Anglicko, Wales a Severné Írsko je metodologicky prispôsobená na uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Na uznávanie takýchto výsledkov vzdelávania je pripravená aj Sústava kreditov a kvalifikácií pre Wales. Škótsko a Wales sú však v oblasti uznávania neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa pred Anglickom a Severným Írskom v predstihu, pretože vytvorili nové sústavy kvalifikácií už skôr a boli viac ovplyvnené európskou politickou agendou.

Akreditácia predchádzajúceho vzdelávania predstavuje najstarší mechanizmus validácie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, ktorý sa vytvoril v sektore vyššieho vzdelávania začiatkom 90. rokov. Táto akademická iniciatíva vznikla postupom „zdola nahor“ (bottom-up), teda bez politickej koordinácie na národnej úrovni. Referenčný rámec kvality tohto postupu osvedčovania predstavujú Usmernenia o osvedčovaní predchádzajúceho vzdelávania z roku 2004. \Guidelines on the accreditation of prior learning. Quality Assurance Agency for Higher Education 2004 (http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/apl/APL.pdf).\ Okrem iného zdôrazňujú, že rozhodnutia o osvedčení predchádzajúceho vzdelávania sú vecou akademickej úvahy, rozhodovací proces a jeho výsledky by mali byť transparentné a majú vychádzať z jasných kritérií.

Ustanovizne vyššieho vzdelávania začleňujú do svojho prístupu akreditácie predchádzajúceho vzdelania rôzne výsledky neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa:

 1. akreditácia predchádzajúceho vzdelávania (Accreditation of Prior Learning, APL),
 2. akreditácia predchádzajúceho skúsenostného vzdelávania (Accreditation of Prior Experiential Learning, APEL),
 3. akreditácia predchádzajúceho certifikovaného vzdelávania (Accreditation of Prior Certified Learning, APCL),
 4. akreditácia predchádzajúceho certifikovaného a/alebo skúsenostného vzdelávania (Accreditation of Prior Certified and/or Experiential Learning, APECL),
 5. akreditácia predchádzajúceho vzdelávania a výsledkov (Accreditation of Prior Learning and Achievement, APL&A). \Pojem „accreditation“ (akreditácia) sa v Spojenom kráľovstve používa na označenie európskeho pojmu validation „validácia“.\

Verejný sektor prejavil záujem o validáciu neformálneho vzdelávania (avšak nie informálneho učenia sa) až v roku 2001, keď Rada pre vzdelávanie a zručnosti (Learning and Skills Council) začala uskutočňovať výskum v oblasti kvality neformálneho vzdelávania. Výsledkom tohto výskumu bolo vytvorenie modelu uznávania a zaznamenávania pokroku a výsledkov (recognising and recording progress and achievement, RARPA), ktorý uplatňuje kombináciu formatívneho a sumatívneho posudzovania. Tento model sa však vzťahuje len na hodnotenie výsledkov neformálneho vzdelávania a nevzťahuje sa na informálne učenie sa.

Bližšie informácie:

www.naric.org.uk (UK NARIC)

www.europeopen.org.uk

www.scqf.org.uk (Škótska sústava kreditov a kvalifikácií)

www.qca.org.uk (Národná sústava kvalifikácií pre Anglicko, Wales a Severné Írsko)

www.cqfw.net (Sústava kreditov a kvalifikácií pre Wales)

www.qaa.ac.uk (Sústava pre kvalifikácie vyššieho vzdelania v Anglicku, Walese a Severnom Írsku)

http://www.ecotec.com/europeaninventory/publications/inventory/chapters/2007/uk.pdf (národná kapitola európskeho inventára – Spojené kráľovstvo)

where to buy nexium kjøpe viagra på apotek adobe illustrator cs5 coupon code best price adobe photoshop elements 10 where to buy adobe illustrator viagra utan recept where to buy baclofen uk loratadine buy uk topamax buy uk paxil buy online no prescription buy naproxen in uk buy loperamide uk can you buy prevacid solutabs over counter zovirax pills buy buy ventolin uk