Znalosť slovenského jazyka

Do akej miery musím ovládať slovenský jazyk, ak chcem vykonávať regulované povolanie?

Musíte ovládať slovenský jazyk v rozsahu potrebnom na výkon predmetného regulovaného povolania.

Je overenie znalosti slovenského jazyka povinné?

Nie, ovládanie slovenského jazyka sa overuje iba v odôvodnených prípadoch.

Kto overuje znalosť slovenského jazyka?

Overuje ju trojčlenná komisia, ktorú vymenúva príslušný orgán. Predseda komisie je absolventom študijného odboru alebo študijného programu so zameraním na slovenský jazyk na vysokej škole. Ďalší dvaja členovia komisie sú odborníci z predmetného regulovaného povolania.

Čo je predmetom skúšky zo slovenského jazyka?

 

  1. rozhovor, v ktorom sa kladú žiadateľovi otázky týkajúce sa jeho osoby a jemu blízkych osôb, otázky všeobecného charakteru a otázky týkajúce sa výkonu jeho regulovaného povolania,
  2. hlasné prečítanie náhodne vybraného článku z tlače alebo z odborného časopisu v štátnom jazyku obsahujúceho aspoň 1 000 slov, ktorý sa žiadateľovi odovzdá bezprostredne predtým, než ho prečíta,
  3. rozhovor o obsahu prečítaného článku,
  4. test, ktorý obsahuje 25 až 50 otázok týkajúcich sa základnej slovnej zásoby štátneho jazyka a slovnej zásoby štátneho jazyka potrebnej na výkon daného regulovaného povolania; žiadateľ musí vyznačiť správne odpovede v limite 80 až 120 minút.
adobe flash builder coupon code price of adobe after effects cs4 adobe photoshop elements 10 at best buy cialis aus europa cheap adobe acrobat 9 professional how to buy finasteride in australia buy neurontin online no prescription buy lexapro online australia buy betamethasone 0.05 cream uk where to buy lamisil cream kjøpe viagra på nett forum buy stiemycin erythromycin where to buy nolvadex serm nexium where to buy where to buy priligy uk