Postup

Kde je upravený postup uznávania odborných kvalifikácií na účely výkonu povolania?

Všeobecnú úpravu postupu uznávania odborných kvalifikácií obsahuje zákon č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií. Uznávanie odborných kvalifikácií na výkon niektorých povolaní (napr. architekt, veterinárny lekár, advokát) je však upravené v osobitných zákonoch.

Ktorý orgán rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie?

O uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje v prípade väčšiny povolaní Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. V prípade niektorých povolaní však rozhoduje iný orgán, napr. Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

Kde nájdem žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie?

Žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie na účely výkonu regulovaného povolania je k dispozícii na stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky: http://www.minedu.sk/data/USERDATA/UDOV/UUVZ/Regulovane_Povolanie_ziadost.rtf

Aké informácie musím uviesť v žiadosti?

Okrem svojich osobných údajov (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa atď.) musíte uviesť aj údaje o doklade o vzdelaní, o uznanie ktorého žiadate, a o vašom predchádzajúcom ukončenom vzdelaní (druh, trvanie, miesto). Tiež je potrebné uviesť, ktoré regulované povolanie chcete vykonávať.

Aké prílohy musím pripojiť k žiadosti?

K žiadosti sa musí pripojiť:

  1. doklad o vzdelaní, o uznanie ktorého sa žiada, ktorý musí byť úradne osvedčený a preložený do slovenského jazyka,
  2. kópia občianskeho preukazu (pasu) žiadateľa,
  3. iné doklady, ak sú potrebné na posúdenie (napríklad potvrdenie o praxi),
  4. kolok v príslušnej hodnote.

 

Existujú osobitné požiadavky na overenie pravosti kópie dokladu o vzdelaní?

Áno, kópia dokladu o vzdelaní musí byť osvedčená notárom v Slovenskej republike.

Existujú osobitné požiadavky na preklad dokladu o vzdelaní do slovenského jazyka?

Áno, doklad o vzdelaní musí byť preložený do slovenského jazyka súdnym prekladateľom v Slovenskej republike

Koľko stojí uznanie odbornej kvalifikácie?

Základný poplatok za uznanie odbornej kvalifikácie je 99,50 eur. Ak bol doklad o vzdelaní už uznaný v inom členskom štáte, poplatok je 33 eur.

Ako dlho trvá postup uznania odbornej kvalifikácie?

Tento postup trvá dva mesiace.

Akými kritériami sa riadi príslušný orgán pri rozhodovaní o uznaní odbornej kvalifikácie?

Pri rozhodovaní o uznaní odbornej kvalifikácie sa príslušný orgán riadi verejným záujmom a záujmami fyzických osôb a právnických osôb, ktoré by mohli byť porušené výkonom regulovaného povolania osobami s nedostatočnou odbornou kvalifikáciou a ktoré sú chránené osobitnými predpismi upravujúcimi podmienky výkonu regulovaného povolania. Týmito chránenými záujmami sú najmä ochrana bezpečnosti štátu, verejného poriadku a verejného zdravia.

Ako môže príslušný orgán rozhodnúť o mojej žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie?

Príslušný orgán rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní alebo žiadosť zamietne. V rozhodnutí o zamietnutí žiadosti príslušný orgán tiež uvedie možné kompenzačné mechanizmy pre žiadateľa.

Môžem podať proti rozhodnutiu príslušného orgánu odvolanie?

Áno, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho oznámenia.

Čo sú kompenzačné mechanizmy?

Kompenzačné mechanizmy sú náhradné opatrenia, ktoré umožňujú doplniť alebo vyrovnať rozdiely medzi zahraničnou odbornou kvalifikáciou a požiadavkami na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike.

Kedy uloží príslušný orgán žiadateľovi kompenzačné mechanizmy?

Príslušný orgán uloží žiadateľovi kompenzačné mechanizmy, ak sú podstatné rozdiely v trvaní alebo v obsahu odbornej prípravy alebo žiadateľ absolvoval aspoň o jeden rok kratšie štúdium, než je požadované v Slovenskej republike, a ak nepreukázal znalosti získané odbornou praxou doplňujúce alebo vyrovnávajúce tieto podstatné rozdiely.

Akú formu majú kompenzačné mechanizmy?

Kompenzačné mechanizmy majú formu adaptačného obdobia v dĺžke najviac tri roky alebo skúšky spôsobilosti.

Môže sa od žiadateľa požadovať vykonanie oboch foriem kompenzačných mechanizmov?

Nie, od žiadateľa sa nemôže požadovať vykonanie oboch foriem kompenzačných mechanizmov.

Kto určuje, ktorá forma kompenzačného mechanizmu sa použije?

Formu kompenzačného mechanizmu si vyberá žiadateľ. Výnimkou sú len povolania, ktoré si vyžadujú podrobnú znalosť slovenského práva (napr. advokát).

Čo je adaptačné obdobie?

Adaptačné obdobie je výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu pod dohľadom fyzickej osoby, ktorá má odbornú kvalifikáciu v odbore. Splnenie požiadaviek adaptačného obdobia vyhodnotia príslušné orgány v spolupráci s profesijnými organizáciami a komorami. Súčasťou adaptačného obdobia môže byť aj ďalšie odborné vzdelávanie. Požadovanú dĺžku adaptačného obdobia vrátane dĺžky ďalšieho vzdelávania, ktoré je jeho súčasťou, uvedie príslušný orgán v rozhodnutí o zamietnutí žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie.

Čo je skúška spôsobilosti?

Skúška spôsobilosti je skúška zameraná na posúdenie odborných vedomostí a schopností žiadateľa vo vzťahu k príslušnému regulovanému povolaniu. Skúška spôsobilosti sa vykonáva pred komisiou, ktorej členov menuje príslušný orgán. Odborné oblasti, ktoré budú zahrnuté do skúšky spôsobilosti, uvedie príslušný orgán v rozhodnutí o zamietnutí žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie.

Aký titul môžem používať po uznaní odbornej kvalifikácie?

Po uznaní odbornej kvalifikácie môžete používať profesijný titul alebo označenie povolania, ktoré zodpovedá tomuto povolaniu v Slovenskej republike, a svoj akademický titul a jeho skratku, a to v jazyku vášho štátu.

köp viagra sverige adobe flex datagrid column order how to get adobe after effects cs5 for cheap adobe photoshop cs6 for sale buy adobe acrobat standard full version viagra spanien bestellen adobe photoshop creative suite student discount buying spironolactone uk singulair buy online uk how to buy paxil online buy clomid without prescriptions zithromax online buy where to buy clomiphene uk where to buy stromectol uk cialis sverige buy elavil online