Rakúsko

V rámci uznávania vzdelania za účelom výkonu povolania, tzv. profesijného uznávania vzdelania, dosiahnutej kvalifikácie a praxe je potrebné v rakúskej legislatíve rozoznávať uznávanie regulovaných povolaní v rámci EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, ktoré je v Rakúsku založené na transpozícii smernice 2005/36/ES. Uznávanie vzdelania získaného mimo EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska za účelom profesijného výkonu povolania sa spravuje osobitnými predpismi. Je potrebné však zdôrazniť, že na výkon ktoréhokoľvek regulovaného povolania v Rakúsku je nevyhnutná nostrifikácia diplomu, resp. dokladu o dosiahnutom vzdelaní.

Príslušným orgánom na uznávanie zahraničných kvalifikácií je Rakúsky národný úrad pre kvalifikácie, ktorý je zároveň súčasťou európskej siete ENIC – NARIC.

Nostrifikácia diplomu, resp. dokladu o vzdelaní, sa podľa rakúskeho právneho poriadku nazýva validáciou, čo znamená konverziu zahraničného dokladu o vysokoškolskom vzdelaní príslušného stupňa (Bc., Mgr., PhD.) na také vzdelanie, ktoré zodpovedá rakúskemu, a to orgánom príslušným pre študijné záležitosti. Nostrifikácia teda znamená určenie úplnej rovnocennosti dvoch titulov: právo na používanie príslušného rakúskeho akademického titulu a všetkých práv spojených s jeho používaním. To sa týka najmä práva na výkon povolania, pre ktoré je v Rakúsku potrebný akademický titul. Ak chce niekto vykonávať napríklad povolanie lekára, musí okrem iného preukázať, že úspešne ukončil štúdium medicíny v Rakúsku, alebo že ukončenie štúdia v zahraničí bolo potvrdené v Rakúsku ako rovnocenné rakúskemu vysokoškolskému vzdelaniu.

Žiadateľ musí preukázať, že validácia je nevyhnutným predpokladom príslušnej odbornej činnosti, ktorú chce žiadateľ vykonávať. Vo všetkých ostatných prípadoch zamestnávateľ overuje žiadateľovo štúdium priamo v zahraničí. Vyžadujú sa tieto dokumenty:

Všetky dokumenty musia byť predložené buď v origináli alebo musí byť predložená overená kópia; diplom musí byt vždy v origináli. K dokumentom, ktoré sú v inom ako nemeckom jazyku, musí byť priložený overený nemecký preklad. Za predpokladu, že to vyžadujú medzinárodné dohody, musia byť všetky zahraničné dokumenty legalizované. Celý postup overuje, či obsah, rozsah a požiadavky zahraničných diplomov sú porovnateľné s rakúskym systémom vzdelávania. Ak tieto požiadavky nebudú splnené, môže byť overenie závislé na určitých podmienkach: žiadateľ môže byť vyzvaný, aby sa zúčastnil určitých predmetov a zložiť skúšky, ktoré predpisujú príslušné rakúske osnovy. Ak žiadateľ spĺňa všetky ďalšie požiadavky, alebo iné požiadavky neboli stanovené, príslušný orgán overí zahraničný titul alebo diplom a upovedomí ho o tom na základe písomného rozhodnutia.

Špeciálny postup uznávania vzdelania za účelom výkonu povolania platí pre vzdelanie a konkrétne tituly, ktoré dosiahol žiadateľ štúdiom v Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Taliansku, Lichtenštajnsku, Macedónsku, Srbsku, Čiernej Hore a Slovinsku, ako aj na cirkevných univerzitách. V týchto prípadoch je postup nostrifikácie vysokoškolského vzdelania za účelom výkonu regulovaného povolania zjednodušený, a to na základe existujúcich bilaterálnych dohôd medzi Rakúskom a vyššie uvedenými krajinami.

Pre Európsky hospodársky priestor a švajčiarskych štátnych príslušníkov sa kvalifikácie zo Švajčiarska alebo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru uznávajú v súlade s uvedenou smernicou 2005/36/ES.

Pre migrantov a štátnych príslušníkov niektorých tretích krajín platia ustanovenia bilaterálnej zmluvy (napr. Čierna Hora, Srbsko, Macedónsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko), avšak v mnohých prípadoch by bolo vhodnejšie využiť ustanovenia Národného kvalifikačného rámca o uznávaní tzv. neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, ako aj príslušných právnych predpisov, ktoré obsahujú ustanovenia o uznávaní tohto typu vzdelania. Práca a diskusie o metodológii uznávania neformálneho a informálneho vzdelávania v Rakúsku sú v prípade mnohých povolaní ešte len v počiatočnej fáze vývoja. Napriek tomu je potrebné uviesť, že federálna vláda a zodpovedný štátny orgán (Federálne ministerstvo pre vzdelanie, umenie a kultúru) uznáva dôležitosť otázky, ktorá je stále diskutovaná na pôde Európskej únie a dotýka sa celoživotného vzdelávania a jeho aktívneho zapojenia do národnej stratégie celoživotného vzdelávania a Národného kvalifikačného rámca.

Podstatou takéhoto uznávania vzdelania za účelom výkonu povolania je, aby osoby, ktoré nemajú potrebné originály alebo verifikované kópie dokladov o vzdelaní, ktoré sú potrebné pre nostrifikáciu za účelom výkonu regulovaného povolania v Rakúsku, mohli aspoň čiastočne kompenzovať svoje znevýhodnenie pri uznávaní vzdelania a kvalifikácie. Osobitné pravidlá pre uznávanie kvalifikácie, na ktorých možno preukázať striktné prepojenie rakúskej vzdelávacej legislatívy a legislatívy relevantnej pre uznanie výsledkov formálneho vzdelania za účelom výkonu povolania, platia napríklad pri uznávaní kvalifikácie za účelom výkonu zdravotníckych povolaní (napríklad lekár musí mať prax v Rakúsku najmenej 3 roky a vyžaduje sa aj test na trhu práce; zdravotná sestra, pokiaľ jej vzdelanie nezodpovedá štandardom stanoveným EÚ, musí na výkon povolania absolvovať doplňujúci test z odboru alebo absolvovať povinnú praktickú stáž).

Rakúsky pracovný trh kladie veľký dôraz na existenciu dokladov a diplomov o vzdelaní, ktoré potvrdzujú získanie profesionálnych kompetencií a zručností uznávaných poskytovateľmi. To znamená, že ostatné certifikáty a doklady identifikujúce získanie skúseností prostredníctvom neformálneho a informálneho vzdelania sa posudzujú veľmi skepticky. Na druhej strane možno uviesť, že neformálne a informálne vzdelávanie je neodmysliteľnou súčasťou rakúskeho vzdelávacieho systému, v ktorom vzdelávanie na pracovisku je integrálnou súčasťou formálneho vzdelávania. Úrad spolkového kancelára vo vládnom programe na roky 2007 až 2010 podčiarkol a zdôraznil potreby rozvinúť uznávanie neformálne získanej spôsobilosti, pričom predpokladá rozvoj celoštátne uznávaného „vzdelávacieho pasu“ (bundesweiter Bildungspass). \Regierungsprogramm 2007-2010, Bundeskanzleramt Österreich.\

Zákon o profesijnom vzdelávaní (Berufsausbildungsgesetz) a novela zákona o živnostenskom podnikaní z roku 2002 (Gewerbeordnung) vytvorili prístup k záverečným skúškam v odborných tréningových kurzoch. Podľa zákona o profesijnom vzdelávaní jednotlivci, ktorí neboli zapísaní do duálneho systému profesijného tréningu, majú možnosť získať záverečnú skúšku (Lehrabschlussprüfung). Pre účasť na tejto skúške kandidát musí:

Ak vyžadovaná skúsenosť nepokrýva všetky zručnosti vyžadované pre skúšku po dobe potrebnej pre výučbu, jednotlivci môžu absolvovať dodatočný tréning. Úspešné absolvovanie skúšky znamená získanie relevantnej profesionálnej kvalifikácie na výkon povolania. Zároveň úspešní absolventi získavajú rovnaké práva a postavenie z pohľadu pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia ako tie osoby, ktoré získali kvalifikáciu v rámci formálneho systému vzdelávania a praxe.

Novela živnostenského zákona z roku 2002 zakotvila aj nové ustanovenie o uznávaní výsledkov neformálneho a informálneho vzdelávania. Nová úprava akceptuje certifikáty a doklady potvrdzujúce prácu alebo manažérske skúsenosti prostredníctvom tzv. osvedčenia spôsobilosti (Befähigungsnachweis), požadovaného na založenie živnosti a podnikanie v niektorých sektoroch ekonomiky, kde predtým bola požadovaná len formálna kvalifikácia. Overenie individuálnej kvalifikácie nemusí byť nevyhnutne späté s predložením certifikátov. To znamená, že osoba môže predložiť relevantnému miestnemu orgánu doklady potvrdzujúce kvalifikáciu iné ako formálne certifikáty, ktoré nevyhnutne potvrdzujú existenciu skúseností, zručností a schopností založiť a viesť vlastné podnikanie. Tu je potrebné uviesť, že miestne príslušný organ môže požadovať absolvovanie tréningového kurzu alebo môže obmedziť individuálne osvedčenie o konkrétnej zručnosti z oblasti podnikania. Napriek tomu, pre niektoré aktivity (plánovanie, riadenie konštrukčných a podzemných prác) nie je možné akceptovať osvedčenie spôsobilosti.

Bližšie informácie:

www.bmwf.gv.at/wissenschaft/international/enic_naric_austria/berufliche_anerkennung (Federálne ministerstvo pre vedu a výskum, ENIC/NARIC – Rakúsky národný úrad pre kvalifikácie)

www.portal.ac.at (zoznam rakúskych univerzít a vyšších vzdelávacích škôl)

http://www.ecotec.com/europeaninventory/publications/inventory/chapters/2007/austria.pdf (národná kapitola európskeho inventára – Rakúsko)

antabuse tablets buy buy lasix online uk viagra apothekenpflichtig beställ kamagra flashback best price adobe illustrator cs5 viagra på nätet forum adobe illustrator for cheap adobe photoshop elements 9 price south africa viagra billig rezeptfrei buy propecia australia clindamycin uk buy