Francúzsko

Vo Francúzsku zastrešuje akademické uznávanie a uznávanie na účely výkonu povolania Medzinárodné centrum pedagogických štúdií (Centre international d´études pédagogiques - CIEP), ktoré je organizáciou francúzskeho ministerstva školstva. Tento orgán patrí do európskej siete ENIC – NARIC. Až do septembra 2009 však tento orgán neuskutočňoval porovnávanie zahraničnej kvalifikácie s francúzskou kvalifikáciou, ale len osvedčoval vzdelanie získané v zahraničnom vzdelávacom systéme pre potreby potenciálneho zamestnávateľa žiadateľa alebo na účely jeho ďalšieho vzdelávania (attestation de reconnaissance de niveau d´études) Od septembra 2009 tento orgán vykonáva komparáciu vzdelania získaného v zahraničí s francúzskym systémom vzdelávania a vydáva osvedčenie o porovnateľnosti dokladu o vzdelaní získaného v zahraničí (attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l'étranger). Vzdelanie získané v zahraničí sa posudzuje podľa analytickej tabuľky pozostávajúcej z kritérií spôsobilosti a prvkov hodnotenia, pričom sa skúma individuálna vzdelávacia dráha žiadateľa. Dôvodmi tohto posunu ku komparatívnemu prístupu bola európska orientácia vo veciach vzdelávania, právne akty prijaté Európskym parlamentom a Radou, podpora mobility držiteľov zahraničných dokladov o vzdelaní, ako aj prax ostatných centier siete ENIC – NARIC.

Pokiaľ ide o validáciu výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, Francúzsko patrí v tejto oblasti medzi popredné európske štáty. Francúzsko ako prvé prijalo právne predpisy upravujúce validáciu – v roku 1934 bol prijatý zákon, ktorý umožňoval získanie diplomu inžinier na základe odbornej praxe. Validáciu výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa umožnil v 70. rokoch postup hodnotenia odborných kompetencií a spôsobilostí (Évaluation des compétences et aptitudes professionnelles, ECAP).

Potreba validácie sa stala aktuálnou najmä v 80. rokoch v súvislosti s vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí a ľudí s nízkou kvalifikáciou. Na základe dekrétu z 23. augusta 1985 \Décret n°85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.\ bol vo Francúzsku vytvorený systém validácie odborných poznatkov (Validation des acquis professionnels, VAP), ktorý umožňuje uznávanie výsledkov ďalšieho vzdelávania. Ak jednotlivec preukáže relevantné odborné poznatky, môže vstúpiť do prípravy na vyššom stupni vzdelávania aj bez splnenia vstupných požiadaviek na dosiahnuté počiatočné formálne vzdelanie. Cieľom tohto systému osvedčovania je uľahčiť návrat do systému vysokoškolského vzdelávania. V súčasnosti ide o najpoužívanejší postup vo vyššom vzdelávaní.

Na vstup do systému vysokoškolského vzdelávania na základe osvedčenia odborných poznatkov sa vyžaduje, aby uchádzač dovŕšil vek aspoň 20 rokov a aby od ukončenia jeho počiatočného formálneho vzdelávania uplynuli aspoň dva roky (tieto podmienky sa nevzťahujú na vrcholových športovcov), resp. tri roky, ak uchádzač nesplnil podmienky na prechod do ďalšieho ročníka.

Predmetom osvedčenia môže byť vzdelanie, ktoré uchádzač získal vo verejnej alebo súkromnej vzdelávacej ustanovizni, odborná prax získaná počas výkonu činnosti v pracovnom pomere alebo inak alebo počas stáže, ako aj znalosti a spôsobilosti získané mimo vzdelávacieho systému.

Predmetom hodnotenia je potenciál a schopnosť uchádzača úspešne absolvovať predmetné vzdelávanie. Pritom sa prihliada na niekoľko kritérií, ako je dĺžka odbornej praxe, kariérny postup, súčasné pracovné zaradenie, zložitosť zverených úloh, súvislosť činnosti s predmetným vzdelávaním a vzťah úrovne praxe s úrovňou a druhom predmetného vzdelávania.

Žiadosť posudzuje pedagogická komisia a konečné rozhodnutie prijíma rektor univerzity alebo riaditeľ vzdelávacej ustanovizne. Rozhodnutie je platné iba pre vzdelávanie na konkrétnej univerzite.

V roku 1991 bol zavedený diagnostický a poradenský proces pre dospelých, ktorý slúži na ohodnotenie ich profesijných a ďalších osobných kompetencií a ich orientáciu v možnostiach pracovného začlenenia a ďalšieho utvárania ich vzdelávacej a profesijnej dráhy (bilan de compétences). Každý zamestnanec, ktorý mal aspoň 5 rokov odbornej praxe a pracoval u toho istého zamestnávateľa aspoň 12 mesiacov, mal nárok na jej osvedčenie touto formou.

V roku 2002 bol prijatý zákon o sociálnej modernizácii (loi de modernisation sociale), \Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Pozri najmä články 133 a nasl., ktorými sa mení a dopĺňa Code du travail (Zákonník práce) a Code de l'éducation (zákon o vzdelávaní). Pozri aj décret n°2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur.\ ktorý okrem iného doplnil systém osvedčovania odborných poznatkov tým, že navyše umožnil každej osobe, ktorá má aspoň 3 roky pracovnej praxe alebo inej relevantnej aktivity, nechať si oficiálne ohodnotiť získanú odbornú spôsobilosť a osvedčiť ju certifikátom nahradzujúcim formálnu prípravu v odbore na príslušnej úrovni. Tento systém validácie praktických poznatkov (Validation des acquis de l´expérience, VAE) umožňuje každému bez ohľadu na jeho vek, štátnu príslušnosť a úroveň vzdelania osvedčenie jeho poznatkov vyplývajúcich z odbornej praxe a získanie diplomu, dokladu alebo osvedčenia jeho odbornej kvalifikácie. Tento systém umožňuje získať úplné alebo čiastkové odborné kvalifikácie uvedené v Národnej sústave odborných osvedčení (Répertoire national des certifications professionnelles, RNCP), ktorú spravuje Národná komisia pre odborné osvedčenia (Commission nationale de la certification professionnelle, CNCP). Jednému povolaniu môžu zodpovedať aj viaceré osvedčenia. Poradenstvo v oblasti osvedčovania odborných poznatkov poskytujú informačné strediská (Points imformation conseil, PIC).

Systém validácie praktických poznatkov je hlavným nástrojom validácie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Na rozdiel od systému validácie odborných poznatkov je systém validácie praktických poznatkov založený na sumatívnom prístupe a umožňuje získanie úplnej kvalifikácie.

Osvedčeniu praktických poznatkov nemusí predchádzať formálne vzdelávanie, ale uchádzač musí mať aspoň trojročnú prax v odbore, v ktorom chce získať kvalifikáciu. Nie je rozhodujúce, či túto prax vykonával v pracovnom pomere, ako podnikateľ alebo ako dobrovoľník, či už vo Francúzsku alebo v zahraničí. Doba praxe sa počíta ako súhrn čiastkových období praxe, ak nebola vykonávaná súvisle počas troch rokov. Preukázanie aspoň trojročnej praxe v odbore je predpokladom prijateľnosti žiadosti uchádzača o osvedčenie jeho praktických poznatkov.

Uchádzač musí po vyplnení dotazníka o svojej odbornej praxi a získaných poznatkoch preukázať svoje poznatky pred hodnotiacou komisiou, ktorá rozhodne o ich osvedčení. Aspoň jednu štvrtinu komisie musia tvoriť kvalifikovaní zástupcovia daného povolania. Zastúpenie zamestnancov a zamestnávateľov v komisii musí byť rovnaké a zastúpenie mužov a žien v komisii má byť vyvážené. Komisia môže rozhodnúť o osvedčení poznatkov uchádzača aj na základe písomných podkladov, ale z podnetu komisie alebo na žiadosť uchádzača sa uskutoční aj pohovor s uchádzačom. V prípade potreby osvedčujúci orgán preskúma poznatky uchádzača prostredníctvom praktickej skúšky s pohovorom.

Komisia môže rozhodnúť o úplnom osvedčení kvalifikácie, o jej čiastočnom osvedčení alebo môže odmietnuť osvedčiť kvalifikáciu. Úplné osvedčenie je rovnocenné osvedčeniam získaným v rámci počiatočného alebo ďalšieho vzdelávania. V prípade čiastočného osvedčenia kvalifikácie komisia uvedie, ktoré spôsobilosti, znalosti a zručnosti má uchádzač získať na úplné osvedčenie danej kvalifikácie, a prípadne tiež uvedie, akým spôsobom ich má získať (stáž, odborná prax, vzdelávanie). Na osvedčenie chýbajúcich znalostí a na účely úplného osvedčenia kvalifikácie nie je stanovená žiadna lehota.

Bližšie informácie:

www.ciep.fr(Medzinárodné centrum pedagogických štúdií)

www.vae.gouv.fr (Osvedčovanie praktických poznatkov)

www.cncp.gouv.fr (Národná komisia pre odborné osvedčenia a Národná sústava odborných osvedčení)

www.ecotec.com/europeaninventory/publications/inventory/chapters/2007/france.pdf (národná kapitola európskeho inventára – Francúzsko)

buy clomid generic billig viagra på nätet generisk viagra på nätet kamagra billig online adobe photoshop elements upgrade price viagra torte bilder buy famvir online australia where to buy priligy uk doxycycline buying online buy domperidone in the uk prijs viagra apotheek wellbutrin sr buy no prescription viagra mit rezept kosten where to buy prevacid solutabs buy zithromax online overnight shipping