Fínsko

Uznávanie odborných kvalifikácií na účely výkonu povolania patrí do pôsobnosti Fínskej národnej rady pre vzdelávanie (Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen). Uznávanie odborných kvalifikácií štátnych príslušníkov členských štátov a privilegovaných štátnych príslušníkov tretích štátov podľa komunitárneho práva je upravené zákonom č. 1093/2007 o uznávaní odborných kvalifikácií.\Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta/lag om erkännande av yrkeskvalifikationer.\ Uznávanie odborných kvalifikácií získaného v zahraničí je upravené zákonom č. 531/1986 o odborných kvalifikáciách vyplývajúcich z vysokoškolského štúdia v zahraničí. \Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta/lag om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför.\

Fínska národná rada pre vzdelávanie je tiež kontaktným miestom ENIC/NARIC a EUROPASS a poskytuje tiež vyjadrenia o úrovni odbornej kvalifikácie pre zamestnávateľov. Akademické uznávanie patrí do pôsobnosti príslušných vysokých škôl.

Fínsko v roku 1994 vytvorilo systém „kvalifikácií založených na kompetencií“, ktorý je hlavným nástrojom validácie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Hlavným cieľom tohto systému je hodnotiť a osvedčovať kvalifikáciu bez ohľadu na spôsob jej získania. Tento systém umožňuje flexibilné obnovenie a udržanie odborných spôsobilostí najmä dospelej populácie. V rámci tohto systému sa odborná spôsobilosť preukazuje skúškami spôsobilosti bez ohľadu na to, či bola získaná pracovnými skúsenosťami, štúdiom alebo inou činnosťou. Najdôležitejšia je odborná spôsobilosť. V roku 2007 sa skúšok spôsobilosti zúčastnilo približne 62 000 uchádzačov.

Fínska právna úprava \Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta/lag om yrkesinriktad vuxenutbildning (zákon o odbornom vzdelávaní dospelých) č. 631 z roku 1998.\ rozoznáva tri druhy kvalifikácií založených na spôsobilosti:

  1. vyššia stredná odborná kvalifikácia (uchádzači preukazujú svoje základné znalosti v odbore),
  2. ďalšia odborná kvalifikácia (uchádzači preukazujú odborné zručnosti požadované od odborníkov v danom odbore),
  3. špecializovaná odborná kvalifikácia (uchádzači preukazujú spôsobilosť na vykonávanie najnáročnejších činností v odbore).

Vyššie stredné odborné kvalifikácie získané v rámci tohto systému sú rovnocenné kvalifikáciám získaným v rámci vyššieho stredného odborného vzdelávania určeného pre mladých. Ďalšie a špecializované odborné kvalifikácie sú určené najmä pre dospelých s odbornou praxou.

Vyššiu strednú odbornú kvalifikáciu možno získať napríklad v odbore tanca, stavebníctva, potravinárstva, lodiarstva, papiernictva, spracovania dreva, výroby obuvi, logistiky alebo poľnohospodárstva.

Ďalšiu odbornú kvalifikáciu možno získať napríklad v odbore vinárstva, spracovania rýb, kominárstva, predaja automobilov, baníctva, spracovania kovov alebo zahraničného obchodu.

Špecializovanú odbornú kvalifikáciu možno získať napríklad v odbore divadelníctva, kováčstva, zahraničného obchodu, informatiky, strojárstva alebo kníhviazačstva.

V mnohých odboroch možno získať viacero stupňov kvalifikácií, napríklad v odbore divadelníctva, kováčstva, zahraničného obchodu alebo pekárstva možno získať ďalšiu odbornú kvalifikáciu, ako aj špecializovanú odbornú kvalifikáciu

Sústavu kvalifikácií určuje ministerstvo školstva. Táto sústava zahŕňa približne 360 kvalifikácií. Kvalifikačné požiadavky sú vymedzené v požiadavkách kvalifikácie založenej na spôsobilosti, ktoré určuje Fínska národná rada pre vzdelávanie. Fínska národná rada pre vzdelávanie určuje pre každú kvalifikáciu kvalifikačný výbor, v ktorom sú zastúpení zamestnávatelia, zamestnanci, pedagógovia a prípadne aj podnikatelia.

Organizácie, ktoré sa špecializujú na vzdelávanie dospelých, organizujú kurzy kvalifikácie založenej na spôsobilosti. Kvalifikačné výbory uzatvárajú zmluvy na zabezpečenie skúšok spôsobilosti najmä s týmito organizáciami.

Účasť na skúške spôsobilosti však nie je podmienená absolvovaním kurzu kvalifikácie založenej na spôsobilosti. Uchádzač môže získať požadovanú spôsobilosť aj samoštúdiom alebo školením v rámci zamestnania. Väčšina uchádzačov sa však na skúšku spôsobilosti pripravuje aj v rámci určitého typu formálneho vzdelávania.

Splnenie kvalifikačných podmienok sa potvrdzuje osvedčením, ktoré vydáva kvalifikačný výbor. Úplná kvalifikácia sa skladá z viacerých modulov. Osvedčiť možno nielen úplnú kvalifikáciu (všetky moduly), ale aj čiastkovú kvalifikáciu (konkrétny modul).

Okrem oblasti odborného vzdelávania a prípravy sa validácia výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia uplatňuje, hoci v menšej miere, aj v oblasti vyššieho stredného a vysokoškolského vzdelávania. Uchádzači, ktorí neabsolvovali formálne vzdelávanie potrebné na prijatie na štúdium, môžu byť prijatí aj na základe osvedčenia výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Význam validácie týchto výsledkov vzdelávania v oblasti stredného a vysokoškolského vzdelávania je však oveľa menší ako v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Bližšie informácie:

www.edu.fi

www.oph.fi (Fínska národná rada pre vzdelávanie)

www.ecotec.com/europeaninventory/publications/inventory/chapters/2007/finland.pdf (národná kapitola európskeho inventára – Fínsko)

kontraindikation für viagra purchase adobe photoshop and illustrator harga viagra di apotik elocon buy uk where to buy avodart in the uk can you buy phenergan over the counter in australia where to buy erythromycin gel valtrex where to buy where can i buy zanaflex where can i buy metronidazole in australia permethrin spray buy uk oranje apotheek cialis buying baclofen online uk kjøpe viagra i butikk buy augmentin online no prescription